ZARZĄDZENIE NR 429/18 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Wyszki na okręgi wyborcze, usta

2018-02-02 1211
Art. czytany: 382 razy

ZARZĄDZENIE NR 429/18
WÓJTA GMINY WYSZKI
z dnia 2 lutego 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Wyszki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz § 3 pkt 3 i § 5 pkt 2 uchwały Nr XXV/192/10 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego oraz programów współpracy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 2912), zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Poddaję konsultacjom projekt uchwały Rady Gminy Wyszki w sprawie podziału Gminy Wyszki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2. Projekt uchwały znajduje się do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Wyszki
ul. Piórkowska 2, pokój Nr 8 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wyszki www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl .
§ 2. Uczestnicy konsultacji wyrażają w formie pisemnej swoje opinie i zgłaszają wnioski do projektu uchwały.
§ 3. 1. Opinie i wnioski można składać do sekretariatu Urzędu Gminy Wyszki w terminie do 9 marca 2018 r. w godzinach pracy Urzędu bądź przesłać pocztą.
2. Wnioski i opinie, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie, o którym mowa w ust. 1 mogą pozostać nierozpatrzone.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Wyszki.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.