Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2018

2018-03-29 1349
Art. czytany: 342 razy

ZARZĄDZENIE NR 433/18
WÓJTA GMINY WYSZKI
z dnia 9 marca 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zarządza się, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrzenia złożonych ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2018 roku dokonuje się rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego zarządzeniem Nr 423/18
z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2018 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Wyszki a Oferentem.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wyszki.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
Mariusz Korzeniewski