Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych

2018-10-09 1433
Art. czytany: 330 razy

ZARZĄDZENIE NR 505/18
WÓJTA GMINY WYSZKI
z dnia 9 października 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz § 3 pkt 3 i § 5 pkt 2 uchwały Nr XXV/192/10 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego oraz programów współpracy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 2912), zarządzam co następuje:
§ 1. Poddaję konsultacjom projekt uchwały Rady Gminy Wyszki w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych.
2. Projekt uchwały znajduje się do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Wyszki ul. Piórkowska 2, pokój Nr 8 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wyszki www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl .
§ 2. Uczestnicy konsultacji wyrażają w formie pisemnej swoje opinie i zgłaszają wnioski do projektu uchwały.
§ 3. 1. Opinie i wnioski można składać do sekretariatu Urzędu Gminy Wyszki w terminie do 26 października 2018 r. w godzinach pracy Urzędu bądź przesłać pocztą.
2. Wnioski i opinie, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie, o którym mowa w ust. 1 mogą pozostać nierozpatrzone.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Wyszki.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.