Zapytanie ofertowe - Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach

2018-12-13 1148
Art. czytany: 1490 razy

Wyszki, dn.13.12.2018r.
IGK.271.2.14.2018


ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Wyszki na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579.), zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach”

1) Termin składania ofert: 18.12.2018r. do godz. 1200
2) Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki (sekretariat) na:
nr faks: 85 730 58 99 lub drogą elektroniczną: ug_wyszki@post.pl
3) Termin wykonania zadania: 19.12.2018r. do godz. 1530
4) Zakres zamówienia:
Zamówienie obejmuje dostawę 2500 litrów paliwa (oleju napędowego) na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy Wyszki. Miejsce dostawy: ul. Usługowa 11, 17-132 Wyszki.
5) Zakres obowiązków Wykonawcy:
- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 2 500 litrów oleju napędowego na wskazany powyżej adres w terminie: 19.12.2018r. do godz. 1530.
- Wykonawcy zostanie udzielone pełnomocnictwo w celu zgłoszenia transakcji za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w imieniu podmiotu odbierającego zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 9 marca 2017r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. z 2017r. poz. 708)
- Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu dostarczenia towaru informuje Zamawiającego o dokonanym zgłoszeniu zakończenia transakcji na wskazanej powyżej platformie.
6) Sposób przygotowania oferty:
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
- wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego
7) Opis sposobu obliczania ceny:
- kryterium branym pod uwagę przy wyborze oferty jest: najniższa cena
- w przypadku takich samych zaoferowanych cen decyduje kolejność wpływu oferty do Urzędu
- cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Należy zastosować zaokrąglenia kwot do dwóch miejsc po przecinku
- ceny jednostkowe zawarte w formularzu ofertowym zadania, mają uwzględniać wszystkie okoliczności, które mogą wpływać na sposób realizacji zamówienia.
-Wykonawca w cenie oferty powinien przewidzieć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, mogące powstać w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia.
8) Dane do FV:

Nabywca: Gmina Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki, NIP 543-206-71-43
Odbiorca: Urząd Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki

Podstawą faktycznego rozliczenia będzie FV:

Zamawiający zastrzega możliwość kontroli ilości i jakości dostarczonego paliwa oraz okazania numeru referencyjnego.
Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Marek Falkowski tel. 601 937 999.

Wójt Gminy
/-/ Mariusz Korzeniewski