OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2005-06-08 1152
Art. czytany: 3019 razy

przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gminnego ośrodka zdrowia

Wyszki, dnia 7.06.2005 r.


GKB. 72241-1/05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


WÓJT GMINY WYSZKI działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) oraz § 23 uchwały Nr VIII/69/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz.Woj. Podl. z 2003 r. nr 88, poz. 1711) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:
Wieś Wyszki
-nieruchomość zabudowaną budynkiem gminnego ośrodka zdrowia oraz budynkiem gospodarczym, oznaczoną nr geod. 98/19 o pow. 0,23 ha: KW 60451
Cena wywoławcza 70.103 zł
Minimalne postąpienie 750 zł
Wadium w wysokości 9.000 zł

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Wyszki, wymieniona w wykazie podanym do publicznej wiadomości, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 142/05 Wójta Gminy Wyszki z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości w trybie przetargu ustnego ograniczonego do osób i podmiotów prowadzących zakłady opieki zdrowotnej w celu zabezpieczenia należytego dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom gminy.
Zobowiązuje się oferentów do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu łącznie ze złożeniem dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności z zakresu opieki zdrowotnej w Urzędzie Gminy Wyszki pokój nr 3 w terminie do dnia 12 lipca 2005 r.
W umowie sprzedaży Sprzedający zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w sytuacji zaprzestania prowadzenia na tej nieruchomości działalności z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed upływem 5 lat.
Zbywana nieruchomość jest obciążona umową najmu na lokal użytkowy na okres 3 lat oraz umowami najmu na dwa lokale mieszkalne na czas nieoznaczony.
Wadium w wysokości 9.000 zł należy wnieść w gotówce nie później niż do 12 lipca 2005 r. do godz. 12.00 do kasy Urzędu Gminy Wyszki lub na rachunek bankowy 90 80630001 0040 0400 0169 0005 BS Brańsk Oddział Wyszki. Dokument stwierdzający wpłacenie wadium należy okazać Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Gminy. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
Przetarg będzie zorganizowany i przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).
Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2005 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wyszki przy ul. Piórkowskiej 2.
Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. (085) 730 58 71 w godz. 7:30-15:30.