Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2008-01-21 1246
Art. czytany: 2376 razy

Wyszki, dnia 21.01.2008r.


GKB 7624-12/2007/2008

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska / Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z póź. zm./ ogłasza się że na wniosek, z dnia 30.10.2007r. złożony przez Gminę Wyszki, 17-132 Wyszki, ul. Piórkowska 2, została wydana w dniu 21.01.2008r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgoda na realizację przedsięwzięcia polegającego na : Budowie sieci kanalizacyjnej o długości ok. 9100m. z rur w technologii PE SDR 11 o średnicach : Ø 90mm ok. 3600m., Ø 63mm ok. 3000m., Ø 40mm ok. 2500m., oraz odcinka kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV dn. 200mm ok. 400m. z przesyłem ścieków za pomocą istniejącej przepompowni w miejscowości Kamienny Dwór do oczyszczalni w miejscowości Łapy, istniejącym systemem kanalizacji na terenie gminy Wyszki, Poświętne i Łapy.
Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wydaną decyzja w pokoju Nr 2, Urzędu Gminy w Wyszkach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 730 - 1530, w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wyszkach tj. (od dnia 21.01.2008r. do dnia 04.02.2008r.)

Wójt Gminy Wyszki
/-/ mgr inż. Ryszard Perkowski