Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Przebudowa drogi gminnej Nr 107521B Strabla-Łyse

2010-07-01 1508
Art. czytany: 3105 razy

Wyszki, dn. 30.06.2010r.


GKB.7331- L -04/10

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 61 §1 i §4 KPA w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek, z dnia 28.06.2010r, złożony przez: Gminę Wyszki zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na 'Przebudowie drogi gminnej Nr 107521B Strabla-Łyse w km rob. 0+000 - 0+813 i 0+882,30 - 2+213' na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 350, 293/6, 293/7, 394, 411, 177/1, 177/2, 1046, położonych w obrębie gruntów Strabla-Łyse w gminie Wyszki.
Jednocześnie, zgodnie z art. 36 KPA, zawiadamiam, iż przedmiotowy wniosek nie może być załatwiony w terminie ustawowym z uwagi na konieczność uzgodnienia projektu decyzji zgodnie z wymogami w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustala się termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc od dnia uzyskania wymaganych prawem opinii.Ryszard Perkowski
WOJT GMINY WYSZKI