Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Topczewo

2011-02-01 0752
Art. czytany: 3442 razy

Wyszki, dn. 31.01.2011r.GKB.6733.2.2011

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 61 §1 i §4 KPA w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek, z dnia 28.01.2011r, złożony przez: Podlaskie Sieci Radiowe Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41 lok. 301 zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie masztu stalowego o wysokości do 41m (maszt telekomunikacyjny)” na działce oznaczonej numerem geodezyjnym: 356/1 położonej w obrębie gruntów: Topczewo w gminie Wyszki.

Jednocześnie, zgodnie z art. 36 KPA, zawiadamiam, iż przedmiotowy wniosek nie może być załatwiony w terminie ustawowym z uwagi na konieczność uzgodnienia projektu decyzji zgodnie z wymogami ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustala się termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc od dnia uzyskania wymaganych prawem opinii.
Niniejsze obwieszczenie podlega wywieszeniu na okres nie krótszy niż 14 dni poczynając od dnia 01.02.2011r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyszki oraz na stronie internetowej: www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl .

Wójt Gminy Wyszki
/-/mgr inż. Ryszard Perkowski