Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa gazociągu

2011-04-26 0801
Art. czytany: 3000 razy

Wyszki, dn. 21.04.2011r.GKB.6733.4.2011.ET

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowaniaNa podstawie art. 61 §1 i §4 KPA w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek, z dnia 20.04.2011r, złożony przez: Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy Białystok Dział Rozwoju i Inwestycji ul. Zacisze 8, 15-138 Białystok, zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie gazociągu podwyższonego ciśnienia o ciśnieniu poniżej 1,0 MPa i strefie oddziaływania po 3m od krawędzi zewnętrznej ścianki rury” na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi:

- 91/2, 92/1,91/1,90,89/10, 180/2, 87/8, 87/24, 87/5, 87/4, 154, 85/55, 85/56, 85/30, 84/5, 83/8 w obrębie gruntów wsi Wyszki
- 538, 237, 526, 236, 235/1,235/2, 234, 233, 228, 476, 220, 542, 221/1, 221/2, 544, 281/1, 288/4, 288/6, 289, 290/4, 290/2, 290/3, 291/1, 291/2, 292, 293/1, 293/2, 293/3, 294/1, 294/3, 295/1, 295/2, 296/1, 296/2, 56 w obrębie gruntów wsi Pulsze
- 12, 13, 14, 281, 16/1, 17/2, 204, 283, 255, 282, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 20/3, 21, 223, 22/1, 22/2, 205, 24/3, 257, 26/13, 26/14, 26/18, 26/19, 26/20, 27/4, 27/5, 28/8, 29/2, 207, 29/3, 30/5, 30/6, 30/8, 258, 23/1, 26/15 w obrębie gruntów wsi Niewino Borowe
- 144/1, 144/2, 144/3, 144/5, 147, 148/1, 148/2, 146/2, 160, 135/14, 135/15, 135/16, 165 w obrębie gruntów wsi Niewino Kamieńskie
- 5 w obrębie gruntów miasta Bielsk Podlaski.

Jednocześnie, zgodnie z art. 36 KPA, zawiadamiam, iż przedmiotowy wniosek nie może być załatwiony w terminie ustawowym z uwagi na konieczność uzgodnienia projektu decyzji zgodnie z wymogami ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustala się termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc od dnia uzyskania wymaganych prawem opinii.
Niniejsze obwieszczenie podlega wywieszeniu na okres nie krótszy niż 14 dni poczynając od dnia 26.04.2011r. na tablicy ogłoszeń : Urzędu Gminy Wyszki oraz na stronie internetowej: www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl .

Wójt Gminy
/-/mgr inż. Ryszard Perkowski