Obwieszczenie o zgromadzeniu akt - budowa gazociągu

2011-07-01 0901
Art. czytany: 2832 razy

Wyszki, dn. 28.06.2011r.


GKB.6733.4.2011.ET

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 10 §1 KPA zawiadamia się, że zostały zgromadzone akta sprawy dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie realizacji inwestycji pn. 'budowa gazociągu podwyższonego ciśnienia o ciśnieniu poniżej 1,0 MPa i strefie oddziaływania po 3m od krawędzi zewnętrznej ścianki rury.' na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi:
- 91/2, 92/1,91/1,90,89/10, 180/2, 87/8, 87/24, 87/5, 87/4, 154, 85/55, 85/56, 85/30, 84/5, 83/8 w obrębie gruntów wsi Wyszki, gmina Wyszki
- 538, 237, 526, 236, 235/1,235/2, 234, 233, 228, 476, 220, 542, 221/1, 221/2, 544, 281/1, 288/4, 288/6, 289, 290/4, 290/2, 290/3, 291/1, 291/2, 292, 293/1, 293/2, 293/3, 294/1, 294/3, 295/1, 295/2, 296/1, 296/2, 562 w obrębie gruntów wsi Pulsze, gmina Wyszki
- 12, 13, 14, 281, 16/1, 17/2, 204, 283, 255, 282, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 20/3, 21, 223, 22/1, 22/2, 205, 24/3, 257, 26/13, 26/14, 26/18, 26/19, 26/20, 27/4, 27/5, 28/8, 29/2, 207, 29/3, 30/5, 30/6, 30/8, 258, 23/1, 26/15 w obrębie gruntów wsi Niewino Borowe, gmina Wyszki
- 144/1, 144/2, 144/3, 144/5, 147, 148/1, 148/2, 146/2, 160, 135/14, 135/15, 135/16, 165 w obrębie gruntów wsi Niewino Kamieńskie
- 5 w obrębie gruntów miasta Bielsk Podlaski,
W związku z powyższym można, z ww. aktami sprawy zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Wyszkach przy ul. Piórkowskiej 2, w pok. nr 3 w godz. od 7.30 do 15.30 w terminie od dnia 01.07.2011r. oraz złożyć uwagi na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2011r. z podaniem:
1) imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu
2) oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga

Jednocześnie informuję, że decyzję dla ww. inwestycji sporządziła osoba wpisana na listę izby samorządu zawodowego architektów. Przedmiotowa decyzja, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, została pozytywnie zaopiniowana przez wymagane organy.
Jednocześnie, zgodnie z art. 36 KPA oraz z art. 70 pkt. 5a i 5b ppkt. 2c ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106 poz. 675 z dnia 16.06.2010r.z późn. zm.) zawiadamiam, iż przedmiotowy wniosek nie może być załatwiony w terminie ustawowym z uwagi na przyczyny niezależne od organu.

Wójt Gminy Wyszki
/-/Ryszard Perkowski