Zaproszenie do składania ofert na wykonanie chodnika przy ul. Przekątnej we wsi Strabla Łyse

2011-08-11 1158
Art. czytany: 2798 razy

Wyszki, 11.08.2011 r.


GKB.271.3.1.2011

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTW związku z planowaną realizacją inwestycji pn. „Wykonanie chodnika przy ul. Przekątnej we wsi Strabla Łyse w lok. 0+000-0+151,47 w ciągu drogi gminnej nr 107547B” zapraszamy do składania ofert cenowych na wykonanie w/w zadania.

1) Termin wykonania zadania:
Ze względu na ograniczone środki finansowe, Zamawiający dzieli zadanie na II ETAPY:
Etap I - do 31.10.2011 r.- wykonanie części zadnia do wielkości posiadanej kwoty na rok bieżący - 19.754,43 zł
Etap II - do 31.05.2012 r.- wykonanie pozostałej części zadania do całkowitej kwoty zgodnie z przedłożoną ofertą
2) Zakres zamówienia:
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na powierzchni 161 m2
- wykonanie nawierzchni parkingu równoległego do osi ulicy z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm. na powierzchni 32,70 m2
Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowo - budowlana (dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Wyszki, pok. 3).
3) Termin składania ofert: 23.08.2011 r.
4) Termin wykonania zadania: 31.05.2012 r.
5) Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki, pok. 3.

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 oraz dołączyć kosztorys ofertowy wypełniony wg wzoru, który stanowi załącznik nr 2.
Opis sposobu obliczenia ceny:
a) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Należy zastosować zaokrąglenia kwot do dwóch miejsc po przecinku.
b) Cenę oferty należy ustalić jako ryczałtową (w myśl art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) dla całego zakresu zamówienia na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, wizji w terenie.
c) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). Cena nie będzie podczas wykonywania umowy podlegała aktualizacji (waloryzacji).
d) Wykonawca w cenie oferty powinien przewidzieć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, jak również nie ujęte w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót, a niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, mogące powstać w okresie wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: koszty utrzymania bezpieczeństwa i higieny na terenie przyległym, na który budowa może oddziaływać, koszty zorganizowania zaplecza budowy, koszty robót porządkowych po zakończeniu inwestycji, koszty wywozu, składowania demontowanych materiałów, koszty obsługi geodezyjnej, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz wszystkie inne koszty mogące powstać w trakcie realizacji zamówienia.
e) Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy dla ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia. Wykonawca wyceni wszystkie pozycje robót opisanych w przedmiarze robót. Pozycje, które nie będą wycenione, uzna się, że zostały wycenione w innych pozycjach w kosztorysie ofertowym. W cenach jednostkowych i całkowitej cenie ofertowej należy uwzględnić cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę. Cena całkowita będzie traktowana jako cena ryczałtowa, a przedłożony kosztorys ma jedynie znaczenie pomocnicze i informacyjne w celu uwiarygodnienia ceny, dlatego pominięcie pozycji, dodanie innej pozycji (np. kalkulacji własnej), opisów, zawyżenia lub zaniżenia liczby jednostek przedmiarowych nie wpłynie na prawidłowość sporządzenia kosztorysu, a Zamawiający uzna, że Wykonawca prawidłowo skalkulował wszystkie ilości niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a cena ofertowa jest ceną kompletną.

Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny ofertowej.
Wszelkie informacje uzyskać można pod numerem tel. 85 730 58 71

Z up. Wójta
/-/mgr Tadeusz Wielanowski
ZASTĘPCA WÓJTA