Obwieszczenie - budowa stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej

2011-09-29 1448
Art. czytany: 2710 razy

Wyszki, dn. 29.09.2011r.GKB.6733.5.2011.ET

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowaniaNa podstawie art. 61 §1 i §4 KPA w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek, z dnia 05.08.2011r. - uzupełniony dnia 29.09.2011r., złożony przez: Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy Białystok ul. Zacisze 8, 15-138 Białystok, zostało wszczęte postępowanie w sprawie: wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej w/c o Q = 10 000Nm3/h w m. Wyszki” na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 91/2 w obrębie gruntów wsi Wyszki.

Jednocześnie, zgodnie z art. 36 KPA, zawiadamiam, iż przedmiotowy wniosek nie może być załatwiony w terminie ustawowym z uwagi na konieczność uzgodnienia projektu decyzji zgodnie z wymogami ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustala się termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc od dnia uzyskania wymaganych prawem opinii.

Niniejsze obwieszczenie podlega wywieszeniu na okres nie krótszy niż 14 dni poczynając od dnia 29.09.2011r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyszki oraz na stronie internetowej: www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl

Wójt Gminy Wyszki
/-/mgr inż. Ryszard Perkowski