UCHWAŁA NR IV/37/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zniesienia Sołectwa Trzeszczkowo i przyłączenia

2015-04-01 1404
Art. czytany: 1687 razy

UCHWAŁA NR IV/37/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zniesienia Sołectwa Trzeszczkowo i przyłączenia miejscowości Trzeszczkowo do Sołectwa Górskie oraz wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Górskie

Na podstawie art. 18 ust. l, w związku z art. 5 ust. 2 i art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. )) oraz § 10 ust. 3 Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3277) uchwala się , co następuje:
§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne w przedmiocie:
1) zniesienia Sołectwa Trzeszczkowo i przyłączenia miejscowości Trzeszczkowo do Sołectwa Górskie,
2) wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Górskie.
§ 2. W konsultacjach mają prawo brać mieszkańcy miejscowości Trzeszczkowo, Bogusze i Górskie, mający czynne prawo wyborcze zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).
§ 3. 1. Uczestnicy konsultacji wypowiadają w formie pisemnej swoje opinie i zgłaszają wnioski do sprawy poddanej konsultacjom.
2. Opinie i wnioski, o których mowa w ust. 1 należy składać do Sekretariatu Urzędu Gminy Wyszki w terminie do 15 maja 2015 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski