Projekt 'Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszki”

2015-09-25 1456
Art. czytany: 2829 razy

ZARZĄDZENIE NR 116/15
WÓJTA GMINY WYSZKI
z dnia 25 września 2015 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu 'Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszki”

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm. )) zarządzam, co następuje:
§ 1. Podaję się do publicznej wiadomości projekt „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wyszki”, sporządzonego w związku z realizacją programu pod nazwą 'Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszki' w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG) (konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013).
§ 2. Celem podania do publicznej wiadomości jest poznanie opinii na temat projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wyszki”.
2. Projekt Planu znajduje się do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Wyszki
ul. Piórkowska 2, pokój Nr 8 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wyszki www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl .
§ 3. 1. Opinie do Planu można składać do sekretariatu Urzędu Gminy Wyszki w terminie do 23 października 2015 r. w godzinach pracy Urzędu bądź przesłać pocztą.
2. Opinie, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie, o którym mowa w ust. 1 mogą pozostać nierozpatrzone.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Wyszki.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.