A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
» Petycja w sprawie usług telekomunikacyjnych
» UCHWAŁA NR V/108/19 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2019 rok.
» UCHWAŁA NR V/107/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019-2037
» UCHWAŁA NR V/106/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
 • Współpraca z NGO
 • KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY WYSZKI Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU W 2016 ROKU

  WÓJT GMINY WYSZKI
  OGŁASZA KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO
  GMINY WYSZKI Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU W 2016 ROKU


  § 1. Konkurs zostaje ogłoszony w oparciu o § 4 uchwały Nr VIII/70/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 3472) oraz w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 i z 2015 r. poz. 1321).
  § 2. 1. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu polegających na organizacji imprez i zawodów sportowych w ramach rozgrywek ligowych podmiotów zrzeszonych w Polskim Związku Sportowym poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
  2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 może zostać udzielona na przedsięwzięcia w zakresie projektu obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:
  1) realizacji programów szkolenia sportowego,
  2) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
  3) pokrycia kosztów dojazdów zawodników na treningi i mecze.
  2. Wsparcie mogą uzyskać kluby sportowe mające siedzibę i działające na terenie gminy Wyszki, w tym także kluby funkcjonujące w formie spółki prawa handlowego, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizując cel publiczny z zakresu sportu.
  § 3. Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu przeznacza się kwotę 15.000 zł.
  § 4. 1. Wnioski należy składać w terminie do dnia 26.02.2016 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Wyszki ul. Piórkowska 2. W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.
  2. Wniosek powinien być złożony na odpowiednim druku w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs – Sport”. Wzór wniosku określa załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/70/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 3472).
  3. Do wniosku należy załączyć:
  1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,
  2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków
  i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok, a w przypadku klubu działającego krócej
  za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od momentu rejestracji do daty ogłoszenia konkursu. W przypadku, gdy w momencie składania wniosku wnioskodawca nie posiada sprawozdania finansowego za rok ostatni, za spełnienie tego wymogu uważa się złożenie sprawozdania za rok przedostatni wraz z oświadczeniem, że po jego sporządzeniu zostanie niezwłocznie dostarczone,
  3) kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania.
  4. Wszystkie kserokopie złożonych dokumentów powinny być opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem”, pieczęcią oraz podpisem przynajmniej jednej osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy. Niespełnienie tego warunku automatycznie spowoduje nieważność danego dokumentu.
  5. Odrzuceniu podlegają wnioski złożone na drukach innych niż wskazane
  w ogłoszeniu, niekompletne, złożone po terminie, dotyczące zadania nieobjętego celami statutowymi wnioskodawcy, a także złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z ogłoszeniem.
  § 5. 1. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
  1) znaczenie zgłoszonego zadania dla rozwoju sportu na terenie gminy Wyszki;
  2) zgodność zadań zgłoszonym we wniosku z celem publicznym, określonym w § 1 ust. 2 uchwały Nr VIII/70/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 3472);
  3) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu przedsięwzięcia;
  4) udział środków finansowych klubu sportowego w planowanym przedsięwzięciu, jak również wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków klubu;
  5) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę;
  6) doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą;
  2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku, Wójt wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
  3. Wniosek, którego wad nie usunięto, lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.
  4. Złożenie wniosku o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą wnioskodawca wnioskuje.
  § 6. 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do dnia 10.03.2016 r.
  2. Oceny wniosków dokona Komisja Konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta.
  § 7. 1. Wszelkie szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania określa umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Gminą Wyszki. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania, którego wzór określa załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/70/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 września 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 3472).
  2. Wymagany jest minimalny wkład własny podmiotu składającego wniosek w wysokości 20% całkowitego kosztu realizowanego zadania, z czego nie mniej niż 10% powinien stanowić wkład finansowy.
  3. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna się rozpocząć od dnia podpisania umowy i trwać nie dłużej niż do 30.11.2016 r.
  4. Koszty realizacji zadania poniesione przez oferenta przed podpisaniem umowy nie
  podlegają refundacji przez Gminę.
  § 8. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.


  Data wprowadzenia: 2016-01-26 1336
  Data upublicznienia: 2016-01-26
  Art. czytany: 1261 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<