A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Oświadczenia majątkowe za 2018 r.
» Oświadczenia majątkowe pracowników za 2018 r.
» Oświadczenia majątkowe radnych za 2018 r.
» Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 2019
 • Współpraca z NGO
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi za 2016 r.

  Sprawozdanie
  z realizacji programu współpracy Gminy Wyszki
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  za 2016 rok.


  Wstęp
  Zgodnie z art. 5a ust. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) Wójt Gminy Wyszki zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy Wyszki sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
  Program współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok przyjęty został uchwałą Nr VIII/69/15 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie zarządzenia Nr 108/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 22 września 2015 r.
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu współpracy
  Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyszki. W trakcie prowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, opinie, ani propozycje zmiany Programu współpracy ze strony organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

  Współpraca o charakterze finansowym
  Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w budżecie Gminy Wyszki na 2016 rok przeznaczono kwotę w wysokości 21.000,00 zł.
  W 2016 roku ogłoszono 2 konkursy ofert na realizację zadań. Jeden konkurs ogłoszono na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2016 roku oraz jeden na realizację w 2016 roku zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, polegających na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktyki uzależnień.
  Przedmiotem konkursu na realizację zadania własnego Gminy Wyszki
  z zakresu rozwoju sportu w 2016 roku ogłoszonego zarządzeniem Nr 170/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2016 roku było wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu polegających na organizacji imprez
  i zawodów sportowych w ramach rozgrywek ligowych podmiotów zrzeszonych
  w Polskim Związku Sportowym poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
  Do konkursu zgłosił się tylko jeden oferent Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Wyszkach składając oferty na realizację zadań pn. „Udział drużyny piłkarskiej
  w rozgrywkach A klasy Podlaskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2015/2016 (wiosna) i 2016/2017 (jesień)”. Oferta spełniała wymogi formalne zawarte
  w ogłoszeniu o konkursie i otrzymała odpowiednie wsparcie finansowe - 15.000 zł.
  Zarządzeniem Nr 212/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w 2016 roku zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, polegających na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktyki uzależnień.
  Do konkursu zgłosiła się jedna organizacja pozarządowa, jednak złożona oferta nie spełniła wymogów formalnych. W związku z tym wydano zarządzenie Nr 225/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie unieważnienia konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, polegających na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktyki uzależnień.
  Przyznana kwota dotacji wykorzystana została zgodnie z umową zawartą między Gminą Wyszki a oferentem. Po zrealizowaniu zadania nastąpiło jego rozliczenie a niewykorzystana część dotacji została zwrócona do budżetu Gminy. Ostatecznie koszt realizacji zadania z zakresu sportu wyniósł 13 026,79 zł.

  Współpraca o charakterze pozafinansowym
  Gmina Wyszki wspierała sektor pozarządowy także w formach pozafinansowych. Gmina wspierała 3 stowarzyszenia, które podpisały umowy
  z Bankiem Żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2015.
  Działalność promocyjna:
  Gmina promowała lokalne organizacje pozarządowe i podejmowane przez nie działania na stronie internetowej gminy, w gazetce „Wieści Gminne” oraz podczas gminnych imprez o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym.
  Wsparcie organizacyjne:
  Istotną częścią współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi było wsparcie organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach, np. poprzez udostępnianie gminnych obiektów (sali konferencyjnej, sali gimnastycznej, stadionu sportowego, świetlic).
  Działalność informacyjna:
  Gmina Wyszki prowadziła również działalność informacyjną w postaci informowania organizacji pozarządowych działających na jej terenie o źródłach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych.

  Podsumowanie
  Gmina Wyszki realizując cele Programu współpracy w 2016 r., udzieliła organizacjom pozarządowym wsparcia finansowego, jak również pomocy pozafinansowej. Gmina wsparła zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe do wysokości 90% ich wartości. Organizacje pozarządowe natomiast wniosły wkład w realizację swoich projektów, w postaci własnych środków finansowych, środków pozyskanych od prywatnych sponsorów, a także pracy wolontariuszy i członków organizacji.
  W trakcie roku nie wpłynęły również uwagi i zastrzeżenia do realizacji Programu współpracy ze strony sektora pozarządowego.


  Data wprowadzenia: 2017-04-04 1040
  Data upublicznienia: 2017-04-04
  Art. czytany: 1306 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<