A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Projekty realizowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
Deklaracja dostępności
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
» Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Bielskiego
» Zawiadomienie Starosty Bielskiego w sprawie zgromadzenia akt - ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w obrębie Strabla Łyse.
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - studnia wiercona Moskwin
» Nabór na stanowisko urzędnicze ds kancelaryjnych i organizacyjnych
 • Przetargi
 • Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu (strażackiego) marki ŻUK A07H

  ZARZĄDZENIE NR 416/17
  WÓJTA GMINY WYSZKI
  z dnia 13 grudnia 2017 r.
  w sprawie przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu (strażackiego) marki ŻUK A07H i powołania Komisji Przetargowej

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zarządza się, co następuje:
  § 1. Ogłasza się przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu (strażackiego) marki Żuk A07H, rok produkcji 1996, numer rejestracyjny BIE6565, za cenę nie niższą niż 900,00 zł (słownie złotych: dziewięćset)
  § 2. Treść ogłoszenia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
  § 3. W celu przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisje Przetargową w składzie:
  1) Kazimierz Tymosiak – Przewodniczący
  2) Andrzej Niewiński – członek
  3) Edyta Tararuj – członek
  § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
   Wójt
  Mariusz Korzeniewski

  Załącznik
  do zarządzenia nr 416/17
  Wójta Gminy Wyszki
  z dnia 13 grudnia 2017 r.


  Wójt Gminy Wyszki
  ogłasza przetarg ofertowy
  na sprzedaż samochodu strażackiego, marki Żuk A07H, o numerze rejestracyjnym BIE6565

  1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód strażacki marki Żuk A07H, o numerze rejestracyjnym BIE6565, rok produkcji 1996. Wartość przedmiotowego pojazdu została ustalona na kwotę 900,00 zł (słownie złotych: dziewięćset).
  2. Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na zakup samochodu strażackiego” można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Wyszki lub przesłać na adres: Urząd Gminy Wyszki ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki. Oferty dostarczone przez Pocztę Polską lub innych operatorów usług pocztowych lub złożone po terminie 28 grudnia 2017 r. do godz. 9.00 nie będą rozpatrywane.
  3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 9.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki ul. Piórkowska 2.
  4. Informacje dodatkowe:
   samochód będący przedmiotem przetargu zostanie sprzedany za najwyższą oferowaną cenę, jednak nie mniej niż 900,00 zł. W przypadku ofert z takimi samymi cenami, o wyborze oferty decyduje kolejność wpływu do Urzędu.
   przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował cenę równą lub wyższą cenie wywoławczej.
   wyłoniony w przetargu nabywca samochodu jest zobowiązany w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, dokonać wpłaty ustalonej ceny pojazdu na konto Gminy Wyszki nr 97 80630001 0040 0400 0169 0073 w Banku Spółdzielczym w Brańsku Oddział w Wyszkach.
   wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu po zapłaceniu oferowanej ceny. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
   przed przystąpieniem do przetargu uczestnik winien zapoznać się ze stanem technicznym pojazdu. Pojazd znajduje się w warsztatach Urzędu Gminy Wyszki
  ul. Usługowa 11, 17-132 Wyszki.
  5. Wójta Gminy Wyszki zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz do zamknięcia przetargu bez wybrania ofert.
  6. Bliższych informacji udziela Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Wyszki tel. 85 7305872.


  Data wprowadzenia: 2017-12-13 1500
  Data upublicznienia: 2017-12-13
  Art. czytany: 1924 razy

  » Informacja z otwarcia ofert - rozmiar: 430525 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<