A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 107/4, 107/6 w miejscowości Mieszuki, gmina Wyszki.
» Petycja-Inicjatywa – Mniejsza emisja wtórna – Czystsze powietrze - Zmieniajmy Gminy na Lepsze
» Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyszki i dowóz uczniów niepełnosprawnych do ZS Jana PawłaII w Bielsku Podlaskim w roku szkolnym2019/2020
» Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w obrębie wsi Bujnowo
» Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego
 • Współpraca z NGO
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o

  Sprawozdanie
  z realizacji programu współpracy Gminy Wyszki
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok.

  Wstęp

  Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Wójt Gminy Wyszki zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy Wyszki sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
  Program współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok przyjęty został uchwałą Nr XIII/155/16 Rady Gminy Wyszki z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie zarządzenia Nr 262/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 4 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyszki. W trakcie prowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, opinie, ani propozycje zmiany Programu współpracy ze strony organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.
  Współpraca o charakterze finansowym

  Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w budżecie Gminy Wyszki na 2016 rok przeznaczono kwotę w wysokości 27.000,00 zł.
  W 2017 roku ogłoszono 4 konkursy ofert na realizację zadań. Jeden konkurs ogłoszono na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2017 roku, jeden na realizację w 2017 roku zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, polegających na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktyki uzależnień oraz dwa konkursy ogłoszono na realizację zadań z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego.
  Przedmiotem konkursu na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2017 roku ogłoszonego zarządzeniem Nr 301/17 Wójta Gminy Wyszki z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2017 roku było wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu polegających na organizacji imprez i zawodów sportowych w ramach rozgrywek ligowych podmiotów zrzeszonych w Polskim Związku Sportowym poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Do konkursu zgłosił się tylko jeden oferent Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Wyszkach składając oferty na realizację zadań pn. „Udział drużyny piłkarskiej w rozgrywkach A klasy Podlaskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2016/2017 (wiosna) i 2017/2018 (jesień)”. Oferta spełniała wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie i otrzymała odpowiednie wsparcie finansowe - 15.000 zł.
  Zarządzeniem Nr 339/17 Wójta Gminy Wyszki z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w 2017 roku zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, polegających na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktyki uzależnień. Do konkursu zgłosiła się jedna organizacja pozarządowa Caritas Diecezji Drohiczyńskiej z siedzibą w Sokołowie Podlaskim z ofertą „Lato z Caritas 2017”. Oferta spełniała wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie i otrzymała odpowiednie wsparcie finansowe - 8.000 zł.
  Zarządzeniem Nr 338/17 Wójta Gminy Wyszki z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 roku.
  W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta, więc postanowiono o ponownym ogłoszeniu konkursu, co nastąpiło w dniu 31 maja 2017 r. na mocy zarządzenia Nr 352/17 Wójta Gminy Wyszki w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 roku. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 2 oferty, które pozytywnie zostały zweryfikowane przez komisję powołaną do oceny ofert. Przyznane zostały dotacje po 2.000 zł dwóm organizacjom pozarządowym, a mianowicie Stowarzyszeniu „Aktywna Wieś” z siedzibą w Niewinie Borowym na realizację zadania pod nazwą „Poznajemy i promujemy regionalne smaki Gminy Wyszki” oraz Stowarzyszeniu „Młodzi Duchem”
  w Strabli na realizację zadania pod nazwą „Muzyka łagodzi obyczaje i cementuje zwyczaje”.
  Przyznane dotacje wykorzystane zostały zgodnie z umowami zawartymi między Gminą Wyszki a oferentami. Po zrealizowaniu zadań nastąpiło ich rozliczenie a niewykorzystana część dotacji została zwrócona do budżetu Gminy. Ostatecznie koszt realizacji wszystkich zadań wyniósł 24.833,18 zł.
  Współpraca o charakterze pozafinansowym

  Gmina Wyszki wspierała sektor pozarządowy także w formach pozafinansowych.
  Działalność promocyjna:

  Gmina promowała lokalne organizacje pozarządowe i podejmowane przez nie działania na stronie internetowej gminy, w gazetce „Wieści Gminne” oraz podczas gminnych imprez o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym.
  Wsparcie organizacyjne:

  Istotną częścią współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi było wsparcie organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach, np. poprzez udostępnianie gminnych obiektów (sali konferencyjnej, sali gimnastycznej, stadionu sportowego, świetlic).
  Działalność informacyjna:

  Gmina Wyszki prowadziła również działalność informacyjną w postaci informowania organizacji pozarządowych działających na jej terenie o źródłach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych.

  Podsumowanie

  Gmina Wyszki realizując cele Programu współpracy w 2017 r., udzieliła organizacjom pozarządowym wsparcia finansowego, jak również pomocy pozafinansowej. Gmina wsparła zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe do wysokości 90% ich wartości. Organizacje pozarządowe natomiast wniosły wkład w realizację swoich projektów, w postaci własnych środków finansowych, środków pozyskanych od prywatnych sponsorów, a także pracy wolontariuszy i członków organizacji.
  W trakcie roku nie wpłynęły również uwagi i zastrzeżenia do realizacji Programu współpracy ze strony sektora pozarządowego.
  Wójt
  Mariusz Korzeniewski


  Data wprowadzenia: 2018-03-29 1355
  Data upublicznienia: 2018-03-29
  Art. czytany: 345 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<