A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenia majątkowe za 2019 r.
» Oświadczenia majątkowe pracowników za 2019 r.
» Oświadczenia majątkowe wójta za 2019 r.
» Oświadczenia majątkowe radnych za 2019 r.
» Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Topczewie
 • Współpraca z NGO
 • ZARZĄDZENIE NR 55/19 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w 2019 roku zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym,

  ZARZĄDZENIE NR 55/19
  WÓJTA GMINY WYSZKI
  z dnia 16 kwietnia 2019 r.
  w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w 2019 roku zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, polegających na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktyki uzależnień

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ), art. 4 ust. 1 pkt 15 i 32, art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust 4, pkt 2, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) i uchwały Nr II/58/18 Rady Gminy Wyszki z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 5139) zarządzam, co następuje:
  § 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, polegających na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktyki uzależnień.
  2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  § 2. Zleca się realizację zadań publicznych wymienionych w § 1 ust.1 w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji, które nie będą pokrywać pełnych kosztów realizacji zadań.
  § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Wójta ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
  § 4. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie: w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wyszki www.ug.wyszki.bip.podlaski.pl.na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyszki www.wyszki.pl. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyszki.
  § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Załącznik do zarządzenia Nr 55/19
  Wójta Gminy Wyszki
  z dnia 16 kwietnia 2019 r.


  WÓJT GMINY WYSZKI
  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, polegających na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktyki uzależnień

  Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).
  1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:
  Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktyki uzależnień (zadanie zwane w dalszej części ogłoszenia jako „zadanie”).
  Na realizację zadania przeznacza się dotację w łącznej kwocie: 8.000,00 zł.
  Kwota na realizację zadania może ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
  Wymagany jest minimalny finansowy wkład własny podmiotu składającego wniosek w wysokości 10% całkowitego kosztu realizowanego zadania.
  2. Zasady przyznawania dotacji:
  Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które prowadzą działalność statutową w dziedzinach objętych konkursem.
  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Wójt po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
  Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku zastrzega się prawo do uzgodnienia z oferentem zmian oferty w zakresie rzeczowo – finansowym.
  W przypadku ofert niekompletnych Komisja Konkursowa wyznaczy oferentowi termin na uzupełnienie oferty.
  W toku rozpatrywania ofert oferenci mogą być poproszeni o złożenie dodatkowych dokumentów, informacji, wyjaśnień co do treści ofert.
  Od decyzji w sprawie dotacji nie przysługuje odwołanie.
  Dotacja nie może być wykorzystana na:
   remonty budynków lub pomieszczeń stanowiących biuro organizacji,
   zadania i zakupy inwestycyjne,
   zakupy nieruchomości,
   działalność gospodarczą,
   działalność polityczną organizacji,
   działalność inną niż objęta konkursem,
  Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa.
  3. Termin i warunki realizacji zadania:
  Okres przygotowania realizacji zadania publicznego - od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert do dnia rozpoczęcia wypoczynku.
  Okres organizacji wypoczynku - od dnia 22 czerwca 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
  Miejsce realizacji: Polska.
  Beneficjentami zadania mogą być dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych.
  Naboru uczestników dokonuje oferent spośród osób wskazanych przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach i dyrektorów szkół działających na terenie gminy Wyszki.
  Oferent przedstawi ostateczną listę uczestników wypoczynku (potwierdzoną przez
  w/w podmioty wskazujące uczestników) najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
  Organizacja wypoczynku musi być zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452), w tym w szczególności co do posiadania odpowiednich możliwości kadrowych, lokalowych i organizacyjnych, zapewniających uczestnikom bezpieczeństwo, właściwą opiekę wychowawczą, prawidłowe warunki higieniczno-sanitarne.
  Ponadto, oferent zapewni uczestnikom realizację odpowiedniego programu profilaktycznego dotyczącego uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
  Dopuszcza się składanie ofert wspólnych, o których mowa w art. 14 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).
  4. Termin i sposób składania ofert:
  Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wyszki ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki (pokój nr 8) w terminie do 30 maja 2019 r. w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą oferenta z dopiskiem: „Oferta – wypoczynek letni – profilaktyka 2019”.
  Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
  Do oferty należy dołączyć:
   kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru, ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących; odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
   w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/-ów);
   aktualną kopię statutu organizacji lub inny dokument określający podmiot działalności oferenta;
   oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w odniesieniu do zadania publicznego będącego przedmiotem oferty;
   program profilaktyki uzależnień;
   oświadczenie o posiadaniu konta bankowego;
   umowę, o której mowa w art.14 ust.4 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie, jeżeli organizacje składają ofertę wspólną;
   oświadczenie organizatora/ów wypoczynku, że podczas realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży zostaną spełnione wymogi wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.
  z 2016 poz. 452).
  Wszystkie kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone, „za zgodność
  z oryginałem” wraz z datą potwierdzenia oraz podpisem osób, które są upoważnione do reprezentowania powyższych podmiotów, zgodnie z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
  5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
  Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni licząc od dnia następującego po ostatnim dniu terminu określonego do składania ofert.
  Przy ocenie zgłoszonych ofert stosowane będą następujące kryteria:
   możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową,
   zgodność oferty z przedmiotem konkursu,
   kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
   proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób bezpośrednio realizujących zadanie,
   planowany wkład rzeczowy i osobowy organizacji na wykonanie zadania,
   dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych zadań.
  Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać swoich kandydatów do pracy
  w komisji konkursowej w terminie do 15 maja 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Wyszki
  ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki (pokój nr 8).
  6. Informacja o realizacji zadań tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami poniesionymi w roku 2018 oraz w roku poprzednim:
  W 2019 r. Gmina Wyszki nie zrealizowała zadania tego samego rodzaju.
  W 2018 r. Gmina Wyszki nie realizowała zadania tego samego rodzaju.
  W 2017 r. Gmina Wyszki zrealizowała zadania tego samego rodzaju, przeznaczając na ten cel dotację w wysokości 8 000 zł.


  Data wprowadzenia: 2019-05-06 1507
  Data upublicznienia: 2019-05-06
  Art. czytany: 1208 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<