A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ...
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego -budowa farmy fotowoltaicznej w obrębie wsi Filipy
» Informacja z art. 37 za II kwartał 2022 z wykonania budżetu Gminy Wyszki
» Sprawozdania finansowe za II kwartał 2022 r.
» Sprawozdania finansowe za I kwartał 2022 r.
 • Dostępność
 • Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Urząd Gminy Wyszki zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Gminy Wyszki zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.wyszki.pl

  Data publikacji strony internetowej: 2016-02-02

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-20

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  Informacja o treściach niedostępnych:

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  - pochodzą z różnych źródeł,

  - opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

  - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-09-23.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Niewiński, adres poczty elektronicznej a.niewinski@wyszki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 857305890. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  Dostępność architektoniczna budynku Urzędu Gminy Wyszki


  Siedziba Urzędu Gminy Wyszki mieści się przy ul. Piórkowskiej 2 17-132 Wyszki, jest to budynek piętrowy, dwu kondygnacyjny bez windy. Przy budynku nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych.
  Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy Piórkowskiej wyposażone w schody 11 stopni oraz od ul. Nowej wyposażone w schody 10 stopni. Drzwi budynku mają odpowiednią szerokość dzięki czemu istnieje możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Drugie wejście znajduje się z tyłu budynku jest rzadko używane – wąskie schody i drzwi, służące jako ewakuacyjno-dostawcze.
  Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są pomieszczenia na parterze budynku korytarz i pomieszczenia referatu finansowego, pracownicy pozostałych referatów dostosowują się do potrzeb petentów. Na parterze budynku znajduje się wyznaczone miejsce dla petentów przy którym można z pomocą pracowników wypełnić wszystkie potrzebne dokumenty. Łazienki nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, nie posiada również informacji w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w wydruku powiększonym dla osób niewidzących i słabowidzących.
  Do budynku urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  Z biegiem czasu Urząd zamierza dostosować budynek gminny do wymogów dostępności dla wszystkich osób.

  Koordynator ds. dostępności Urzędu Gminy Wyszki:

  Zgodnie z art.. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami podmiot publiczny do dnia 30 września 2020 r. zobowiązany jest do powołania w swojej jednostce koordynatora do spraw dostępności.
  Do zadań koordynatora należy:

  a) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Wyszki

  b) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

  c) monitorowanie działań w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

  d) przedstawienie Wójtowi Urzędu Gminy Wyszki bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych działań.

  Zarządzeniem nr 205/20 Wójta Gminy Wyszki z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Wyszki do pełnienia tej funkcji została wyznaczona:

  Małgorzata Sawoniuk

  Kontakt:

  Urząd Gminy Wyszki, pok.16

  tel. (85) 686 91 45,

  e-mail: m.sawoniuk@wyszki.pl  Data wprowadzenia: 2020-10-16 1438
  Data upublicznienia: 2020-10-16
  Art. czytany: 1202 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<