A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
» Petycja w sprawie usług telekomunikacyjnych
» UCHWAŁA NR V/108/19 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2019 rok.
» UCHWAŁA NR V/107/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019-2037
» UCHWAŁA NR V/106/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
 • Przetargi
 • Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż ośrodka zdrowia

  Przetargu ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz budynkiem gospodarczym

  Wyszki, 08.08.2005 r.


  GKB. 72241-1/05

  Wójt Gminy Wyszki


  działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz § 23 Uchwały Nr VIII/69/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 12 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2003 r. Nr 88, poz. 1711 podaje do publicznej wiadomości, że zaprasza do udziału w rokowaniach po drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości
  Wieś Wyszki
  - nieruchomość zabudowaną budynkiem Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz budynkiem gospodarczym, oznaczoną nr geod. 98/19 o pow. 0,23 ha; KW 60451
  Cena wywoławcza 51.359 zł
  Minimalne postąpienie 1.000 zł
  Do kwoty uzyskanej w rokowaniach dolicza się:
  1)koszty związane z wyceną w wysokości 1.464 zł,
  2)koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej w postaci wyrysów i wypisów z rejestru gruntów w wysokości 120 zł

  1. Przedmiotem rokowań jest nieruchomość wymieniona w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 142/05 Wójta Gminy Wyszki z dnia 23 lutego 2005 roku, podanego do publicznej wiadomości.
  2.Zbywana nieruchomość jest obciążona umową najmu na lokal użytkowy na okres 3 lat oraz umowami najmu na dwa lokale mieszkalne na czas nieoznaczony.
  3.Nabywca nieruchomości powinien zabezpieczyć mieszkańcom gminy należyty dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, realizowanych w nabywanym obiekcie, a także, w razie braku innych podmiotów, na terenie wsi Topczewo oraz Strabla.
  4.Sprzedający zastrzeże w umowie sprzedaży na okres 5 lat prawo odkupu zbywanej nieruchomości na wypadek braku realizacji przez nabywcę obowiązków wskazanych w pkt 3.
  5. I przetarg ustny ograniczony ustalony na dzień 25 maja 2005 r. i II przetarg ustny ograniczony ustalony na dzień 15 lipca 2005 r. zostały zakończone wynikiem negatywnym.
  6.Pisemne zgłoszenia do udziału w rokowaniach mogą składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Wyszki pokój nr 3 w terminie do dnia 12 września 2005 r. do godz. 15:00, osoby i podmioty prowadzące zakłady opieki zdrowotnej.
  Zgłoszenia powinny zawierać:
  1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę,
  2) datę sporządzenia zgłoszenia,
  3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
  5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań
  7.Do zgłoszenia należy dołączyć kopię wpłaty zaliczki łącznie ze złożeniem dokumentu potwierdzającego prowadzenie zakładu opieki zdrowotnej .
  Rokowania odbędą się w dniu 15 września 2005 r o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wyszki (sala posiedzeń na parterze)
  Zaliczkę w wysokości 6.000 zł tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zwarcia umowy należy wnieść w gotówce nie później niż do 12 września 2005 roku do kasy urzędu gminy w Wyszkach do godz. 12:00 lub na rachunek bankowy 90 80630001 0040 0400 0169 0005 BS Brańsk Oddział Wyszki.

  Zaliczka wpłacona w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, zaliczka przepada na rzecz gminy. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
  Rokowania będą zorganizowane i przeprowadzone w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).
  Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
  Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. (085) 730-58-82.


  Data wprowadzenia: 2005-08-16 1558
  Data upublicznienia: 2005-08-16
  Art. czytany: 4018 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<