A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
» Petycja w sprawie usług telekomunikacyjnych
» UCHWAŁA NR V/108/19 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2019 rok.
» UCHWAŁA NR V/107/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019-2037
» UCHWAŁA NR V/106/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
 • Przetargi
 • Prztarg nieograniczony - Odnowa centrum wsi Wyszki

  Wyszki, dnia 28.02.2006r.


  GKB.341- 05/06

  O G Ł O S Z E N I E
  o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60 000 euro


  Przedmiot wykonania: Odnowa centrum wsi Wyszki
  Kod CPV - 45.11.12.00-0, 45.22.33.00-9, 45.00.00.00-7, 45.11.12.91-4
  1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
  Wójt Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki
  2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony
  3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Szczegółowe warunki przetargu podane są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można odebrać w Urzędzie Gminy w Wyszkach, pokój nr 3, w godzinach 8:00 – 14:00 do dnia 18.04.2006r.
  Cena specyfikacji: 30 zł netto
  Osoby upoważnione do kontaktu: Aleksy Piotrowski, Kalinowski Kamil, pok. 3, Urząd Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki
  tel: (085)730 58 71, e-mail: ug_wyszki@post.pl
  4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie centrum wsi Wyszki. Obejmować ono będzie uporządkowanie otoczenia centrum miejscowości poprzez stworzenie reprezentacyjnego placu przed wejściem głównym do budynku UG Wyszki oraz stworzenie skweru i zieleńca z elementami małej architektury. Dodatkowo roboty budowlane obejmą utwardzenie dojazdów, placów i ciągów pieszych oraz utworzenie miejsc parkingowych na miejscach zwyczajowo do tego celu służących.
  5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej, częściowej:
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.
  6) Termin wykonania zamówienia: Pożądany termin wykonania do 15/09/2006r.
  7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oferenci winni spełniać warunki określone w art. 22 i 24 ustawy – prawo zamówień publicznych, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  8) Informacja na temat wadium:
  Każdy wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8.000 zł
  9) Kryteria oceny i ich znaczenie: Cena -100%
  10) Miejsce i termin składania ofert:
  Urząd Gminy w Wyszkach, pok. 3, do dnia 20.04.2006r. do godz. 11:00
  11) Miejsce i termin otwarcia ofert:
  Urząd Gminy w Wyszkach, pok. 3, do dnia 20.04.2006r. do godz. 11:15
  12)Termin związania ofertą: 60 dni od daty upływu terminu składania ofert
  13) Data przekazania ogłoszenia do Urzędu Zamówień Publicznych: 22.02.2006r.
  14) Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Priorytet „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, Działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.


  Data wprowadzenia: 2006-02-28 1414
  Data upublicznienia: 2006-02-28
  Art. czytany: 3185 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<