A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
» Petycja w sprawie usług telekomunikacyjnych
» UCHWAŁA NR V/108/19 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2019 rok.
» UCHWAŁA NR V/107/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019-2037
» UCHWAŁA NR V/106/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
 • Przetargi
 • Ogłoszenie o przetargu na dostawę nowej kosiarki wysięgnikowej zawieszanej na ciągniku

  Wyszki, dnia 2006.05.12


  GKB.341- 07/06

  O G Ł O S Z E N I E
  o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro


  Przedmiot wykonania: Dostawa nowej kosiarki wysięgnikowej zawieszanej na ciągniku
  1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
  Gmina Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki
  2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony
  3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Szczegółowe warunki przetargu podane są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które można odebrać bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Wyszkach, pokój nr 3, w godzinach 800 – 1400 do dnia 30.05.20006r. Na wniosek zainteresowanego Zamawiający prześle SIWZ drogą elektroniczną, jednak podstawą udziału w przetargu będzie opieczętowana SIWZ wraz z załącznikami w formie papierowej.
  Osoby upoważnione do kontaktu: Tymosiak Kazimierz, Kalinowski Kamil, pok. 3, Urząd Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki
  tel: (085)730 58 71, e-mail: ug_wyszki@post.pl
  4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej kosiarki wysięgnikowej zawieszanej na ciągniku
  5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej, częściowej:
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
  6) Termin wykonania zamówienia: Pożądany termin dostawy do 30.06.2006r.
  7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oferenci winni spełniać warunki określone w art. 22 i 24 ustawy - prawo zamówień publicznych, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  8) Informacja na temat wadium:
  Zamawiający nie ustala wymagań w zakresie wnoszenia wadium
  9) Kryteria oceny i ich znaczenie: Cena -100%
  10) Miejsce i termin składania ofert:
  Urząd Gminy w Wyszkach, pok. 3, do dnia 31.05.2006r. do godz. 1100
  11) Miejsce i termin otwarcia ofert:
  Urząd Gminy w Wyszkach, pok. 3, do dnia 31.05.2006r. do godz. 1115
  12)Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert


  Data wprowadzenia: 2006-05-12 1058
  Data upublicznienia: 2006-05-12
  Art. czytany: 3004 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<