A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
» Konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ...
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego -budowa farmy fotowoltaicznej w obrębie wsi Filipy
» Informacja z art. 37 za II kwartał 2022 z wykonania budżetu Gminy Wyszki
» Sprawozdania finansowe za II kwartał 2022 r.
 • Referaty
 • Zaproszenie do składania ofert na wykonanie chodnika przy ul. Przekątnej we wsi Strabla Łyse

  Wyszki, 11.08.2011 r.


  GKB.271.3.1.2011

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  W związku z planowaną realizacją inwestycji pn. „Wykonanie chodnika przy ul. Przekątnej we wsi Strabla Łyse w lok. 0+000-0+151,47 w ciągu drogi gminnej nr 107547B” zapraszamy do składania ofert cenowych na wykonanie w/w zadania.

  1) Termin wykonania zadania:
  Ze względu na ograniczone środki finansowe, Zamawiający dzieli zadanie na II ETAPY:
  Etap I - do 31.10.2011 r.- wykonanie części zadnia do wielkości posiadanej kwoty na rok bieżący - 19.754,43 zł
  Etap II - do 31.05.2012 r.- wykonanie pozostałej części zadania do całkowitej kwoty zgodnie z przedłożoną ofertą
  2) Zakres zamówienia:
  - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na powierzchni 161 m2
  - wykonanie nawierzchni parkingu równoległego do osi ulicy z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm. na powierzchni 32,70 m2
  Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowo - budowlana (dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Wyszki, pok. 3).
  3) Termin składania ofert: 23.08.2011 r.
  4) Termin wykonania zadania: 31.05.2012 r.
  5) Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki, pok. 3.

  Wykonawca zobowiązany jest wypełnić formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 oraz dołączyć kosztorys ofertowy wypełniony wg wzoru, który stanowi załącznik nr 2.
  Opis sposobu obliczenia ceny:
  a) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Należy zastosować zaokrąglenia kwot do dwóch miejsc po przecinku.
  b) Cenę oferty należy ustalić jako ryczałtową (w myśl art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) dla całego zakresu zamówienia na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, wizji w terenie.
  c) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). Cena nie będzie podczas wykonywania umowy podlegała aktualizacji (waloryzacji).
  d) Wykonawca w cenie oferty powinien przewidzieć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, jak również nie ujęte w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót, a niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, mogące powstać w okresie wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: koszty utrzymania bezpieczeństwa i higieny na terenie przyległym, na który budowa może oddziaływać, koszty zorganizowania zaplecza budowy, koszty robót porządkowych po zakończeniu inwestycji, koszty wywozu, składowania demontowanych materiałów, koszty obsługi geodezyjnej, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz wszystkie inne koszty mogące powstać w trakcie realizacji zamówienia.
  e) Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy dla ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia. Wykonawca wyceni wszystkie pozycje robót opisanych w przedmiarze robót. Pozycje, które nie będą wycenione, uzna się, że zostały wycenione w innych pozycjach w kosztorysie ofertowym. W cenach jednostkowych i całkowitej cenie ofertowej należy uwzględnić cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę. Cena całkowita będzie traktowana jako cena ryczałtowa, a przedłożony kosztorys ma jedynie znaczenie pomocnicze i informacyjne w celu uwiarygodnienia ceny, dlatego pominięcie pozycji, dodanie innej pozycji (np. kalkulacji własnej), opisów, zawyżenia lub zaniżenia liczby jednostek przedmiarowych nie wpłynie na prawidłowość sporządzenia kosztorysu, a Zamawiający uzna, że Wykonawca prawidłowo skalkulował wszystkie ilości niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a cena ofertowa jest ceną kompletną.

  Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny ofertowej.
  Wszelkie informacje uzyskać można pod numerem tel. 85 730 58 71

  Z up. Wójta
  /-/mgr Tadeusz Wielanowski
  ZASTĘPCA WÓJTA
  Data wprowadzenia: 2011-08-11 1158
  Data upublicznienia: 2011-08-11
  Art. czytany: 3668 razy

  » Zał 1 Formularz ofertowy - rozmiar: 53248 bajtów
  Typ pliku: application/download
  » Zał 2 Koszorys ofertowy - rozmiar: 421568 bajtów
  Typ pliku: application/octetstream
  » Zał 3 Przedmiar robót - rozmiar: 899704 bajtów
  Typ pliku: application/octetstream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Kamil Kalinowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<