A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Projekty realizowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
Deklaracja dostępności
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Bielskiego
» Zawiadomienie Starosty Bielskiego w sprawie zgromadzenia akt - ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w obrębie Strabla Łyse.
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - studnia wiercona Moskwin
» Nabór na stanowisko urzędnicze ds kancelaryjnych i organizacyjnych
» Zarządzenie dotyczące najmu lokalu użytkowego
 • Urząd Gminy
 • Regulamin organizacyjny

  Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Wyszki

  ZARZĄDZENIE NR 215/09
  WÓJTA GMINY WYSZKI
  z dnia 16 grudnia 2009 r.
  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wyszki


  Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ,
  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje:
  § 1. Wprowadzam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Wyszki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
  § 2. Tracą moc zarządzenia Wójta Gminy Wyszki:
  1) Nr 219/06 z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wyszki,
  2) Nr 17/07 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wyszki,
  3) Nr 26/07 z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wyszki,
  4) Nr 51/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wyszki,
  5) Nr 75/08 z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wyszki,
  6) Nr 92/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wyszki,
  7) Nr 118/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wyszki,
  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

  Załącznik
  do zarządzenia Nr 215/09
  Wójta Gminy Wyszki
  z dnia 16 grudnia 2009 r.


  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
  URZĘDU GMINY WYSZKI


  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


  § 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Wyszkach zwany dalej 'Regulaminem' określa:
  1) zasady kierowania Urzędem,
  2) organizację wewnętrzną Urzędu,
  3) zadania wspólne komórek organizacyjnych,
  4) szczegółowe zasady działania komórek organizacyjnych,
  5) podstawowe zasady opracowywania projektów aktów prawnych wydawanych przez Radę i Wójta,
  6) tryb przyjmowania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli oraz skarg i wniosków,
  7) organizację i prowadzenie działalności kontrolnej,
  8) zasady podpisywania pism.
  § 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Gminie, Radzie, Wójcie, Zastępcy Wójta, Sekretarzu, Skarbniku, Urzędzie, Regulaminie, należy przez to rozumieć odpowiednio: Gminę Wyszki, Radę Gminy Wyszki, Wójta Gminy Wyszki, Zastępcę Wójta Gminy Wyszki, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Urząd Gminy Wyszki, Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Wyszki.
  § 3. Siedzibą Urzędu jest miejscowość Wyszki.
  § 4. Urząd jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
  § 5. 1. Urząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.
  2. Działalność Urzędu jest finansowana z budżetu Gminy.
  § 6. 1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta, Rady i jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy.
  § 7. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:
  1) zadań własnych;
  2) zadań zleconych;
  3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej oraz samorządowej (zadań powierzonych), które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym;
  4) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumień międzygminnych.
  3. Urząd może prowadzić niektóre sprawy innych gminnych jednostek organizacyjnych, których statuty lub regulamiony tak stanowią.
  § 8. 1. Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
  § 9. 1. Czynności kancelaryjne w Urzędzie określa instrukcja kancelaryjna ustalona przez Prezesa Rady Ministrów dla organów gmin i związków międzygminnych.
  2. W Urzędzie stosuje się jednolity rzeczowy wykaz akt dla organów gmin i związków międzygminnych, ustalony przez Prezesa Rady Ministrów.
  3. Organizację prac oraz zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonych w archiwum zakładowym Urzędu określa instrukcja, wprowadzona odrębnym zarządzeniem Wójta.
  4. Zasady postępowania z dokumentami niejawnymi określają odrębne przepisy.
  § 10. Obowiązki Urzędu, jako zakładu pracy określa Regulamin Pracy Urzędu Gminy ustalony zarządzeniem wewnętrznym Wójta.

  II. ZASADY KIEROWANIA URZĘDEM


  § 11. 1. Wójt jako organ wykonawczy gminy kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
  2. Wójt jest zwierzchnikiem służbowym dla pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
  3. Wójt dokonuje czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
  § 12. Wójt wykonuje swoje czynności przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza
  i Skarbnika, określając przy tym ich zadania.
  2. W czasie nieobecności Wójta obowiązki kierownika urzędu pełni Zastępca Wójta bądź Sekretarz.
  3. Wójt:
  1) kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz;
  2) kieruje i nadzoruje pracą Urzędu;
  3) wykonuje czynności organu obrony cywilnej;
  4) wykonuje czynności przełożonego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
  5) składa oświadczenie woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy;
  6) wydaje zarządzenia, regulaminy i instrukcje;
  7) wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Gminy;
  8) może upoważnić na piśmie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych;
  9) udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji.
  § 13. Zastępca Wójta działa w zakresie spraw powierzonych mu przez Wójta i ponosi przed nim odpowiedzialność. Wykonując wyznaczone mu zadania, zapewnia w powierzonym zakresie kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z zadań Urzędu i kontroluje działalność poszczególnych referatów Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy realizujących te zadania.
  § 14. 1. Sekretarz w zakresie ustalonym przez Wójta zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, a także organizuje pracę Urzędu.
  2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
  1) zapewnienie warunków organizacyjnych umożliwiających sprawne wykonywanie zadań przez Radę i Urząd;
  2) nadzór nad przygotowaniem przez referaty i samodzielne stanowiska projektów uchwał Rady;
  3) nadzorowanie postępowania administracyjnego w zakresie terminowości i zgodności z prawem załatwiania spraw obywateli;
  4) nadzór nad czasem pracy pracowników samorządowych;
  5) nadzorowanie prawidłowości załatwiania spraw obywateli w Urzędzie;
  6) nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków;
  7) organizacja kontroli wewnętrznej;
  8) udział w negocjowaniu warunków porozumień w zakresie przyjmowania i przekazywania zadań;
  9) zapewnienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników (dotyczy kursów i szkoleń), oraz poziomu i stylu pracy;
  10) współpraca z sołectwami i zapewnienie udziału przedstawicieli gminy na zebraniach wiejskich;
  11) współpraca z Przewodniczącym Rady Gminy i przewodniczącymi komisji stałych i doraźnych Rady Gminy;
  12) wykonywanie zadań związanych z wyborami do Rady, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz jednostek pomocniczych Gminy i innych organów stosownie do obowiązujących przepisów, a także zadań związanych z referendum;
  13) wykonywanie innych czynności powierzonych mu na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym;
  14) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkobiercy.
  § 15. 1. Skarbnik zapewnia prawidłową gospodarkę finansową gminy i jako główny księgowy budżetu realizuje wynikające z tego tytułu zadania określone w odrębnych przepisach.
  2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
  1) wykonywanie, określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości polegającymi na:
  a) prowadzeniu rachunkowości Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami |i zasadami;
  b) prowadzenie gospodarki finansowej Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
  c) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, dowodów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
  2) opracowywanie projektu budżetu Gminy i szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu, zgodnie z zasadami określonymi przepisami ustawy o finansach publicznych;
  3) nadzór i koordynacja nad pracami związanymi ze sporządzeniem projektów planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych;
  4) kontrola gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych;
  5) czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu Gminy i opracowywanie określonych analiz i sprawozdań w tym zakresie;
  6) kontrasygnata oświadczeń woli składanych w imieniu Gminy, jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
  7) analiza wykonania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami;
  8) zapewnienie prawidłowego dysponowania kredytami bankowymi;
  9) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową i Urzędem Skarbowym;
  10) współdziałanie z bankami - przedkładanie Wójtowi informacji o ich bieżącej kondycji finansowej i proponowanych lokatach;
  11) przygotowywanie w zakresie finansowym wniosków o dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Gminę z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych źródeł pozabudżetowych.
  § 16. 1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego prowadzi jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej sprawy związane z aktami stanu cywilnego oraz sprawy związane z ewidencją ludności, a także organizacją imprez i zbiórek przeprowadzanych na terenie Gminy.
  2. Do zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
  1) prowadzenie spraw z zakresu stanu cywilnego dotyczących:
  a) rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób;
  b) sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego;
  c) sporządzania i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń;
  d) przechowywania i konserwacji Ksiąg Stanu Cywilnego i akt zbiorowych do tych ksiąg;
  e) przyjmowania oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz ustnych oświadczeń woli spadkodawców;
  f) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:
  - odtwarzania, ustalania i uzupełniania treści aktu stanu cywilnego;
  - sprostowania oczywistego błędu pisarskiego;
  - wpisania do ksiąg stanu cywilnego aktów urodzeń, małżeństw i zgonów sporządzonych za granicą (transkrypcja);
  - zmiany imion i nazwisk,
  g) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą;
  h) wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem cywilnym;
  i) organizowanie uroczystości jubileuszowych;
  2) prowadzenie spraw z zakresu spraw obywatelskich, a w szczególności:
  a) prowadzenie ewidencji ludności;
  b) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania;
  c) prowadzenie wszystkich spraw związanych z wydawaniem dokumentów stwierdzających tożsamość;
  d) prowadzenie rejestru wyborców;
  e) dotyczących zgromadzeń;
  f) dotyczących zbiórek publicznych.
  § 17. Do zadań i obowiązków kierowników komórek organizacyjnych należy:
  1) kierowanie całokształtem pracy komórki organizacyjnej, zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań komórki wynikających z niniejszego regulaminu i innych przepisów prawa;
  2) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników postanowień regulaminów obowiązujących w urzędzie oraz tajemnicy państwowej, służbowej i skarbowej;
  3) nadzór ogólny nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników komórki organizacyjnej czynności kancelaryjnych;
  4) prowadzenie i aktualizacja baz danych w postaci zapisów elektronicznych według kompetencji merytorycznych komórki organizacyjnej, współpraca z osobą prowadzącą sprawy informatyzacji w Urzędzie w zakresie aktualizacji danych;
  5) usprawnianie organizacji, metod i form pracy komórki organizacyjnej;
  6) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie udzielonych upoważnień;
  7) opracowywanie projektów aktów prawnych organów Gminy oraz ich realizacja;
  8) sporządzanie projektów odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz wystąpienia komisji Rady, a także przygotowywanie materiałów niezbędnych do udzielenia odpowiedzi;
  9) udzielanie wyjaśnień w sprawach petycji, skarg , wniosków i interwencji;
  10) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w celu realizacji zadań wymagających uzgodnień;
  11) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w celu realizacji zadań wymagających uzgodnień;
  12) opracowywanie sprawozdań i informacji wynikających z odrębnych przepisów, zarządzeń i poleceń Wójta;
  13) uczestnictwo w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady zgodnie z dyspozycją Wójta;
  14) współdziałanie z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i społecznymi;
  15) realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowanych zadań przez komórki organizacyjne;
  16) wykonywanie zadań i obowiązków w zakresie obronności i ochrony ludności;
  17) podnoszenie jakości świadczonych usług na rzecz interesantów poprzez stałe doskonalenie się.
  § 18. 1. Obsługa prawna Urzędu wykonywana jest przez radców prawnych, zatrudnionych na podstawie umów cywilno - prawnych.
  2. Radcowie prawni zapewniają obsługę prawną Urzędu na zasadach określonych ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, a w szczególności:
  1) opiniują pod względem formalno - prawnym i redakcyjnym projekty aktów prawnych przed wniesieniem pod obrady Rady,
  2) udzielają pomocy prawnej w rozstrzyganiu spraw należących do kompetencji Wójta jako organu Gminy i Kierownika Urzędu,
  3) w ramach udzielonych pełnomocnictw reprezentują Gminę przed organami orzekającymi i urzędami.
  3. Radca prawny jest niezależny w wydawaniu opinii i nie wolno wydawać mu poleceń o sposobie wydania lub treści opinii.

  III. ORGANIZACJA WEWMĘTRZNA URZĘDU


  § 19. 1. Strukturę Urzędu tworzą komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy.
  2. W zależności od zakresu i charakteru zadań, w Urzędzie mogą być tworzone zespoły oraz powoływani pełnomocnicy do określonych spraw.
  3. Zadania zespołów oraz pełnomocników określają zarządzenia Wójta o ich powołaniu.
  § 20. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1) Referat Organizacyjny,
  2) Referat Finansowy,
  3) Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa,
  4) Urząd Stanu Cywilnego,
  5) Pion Ochrony.
  § 21. 1. Na czele referatów stoją kierownicy z zastrzeżeniem ust. 2. Kierownik organizuje pracę referatu oraz kontroluje wykonanie zadań przez poszczególnych pracowników.
  2. Referatem Organizacyjnym kieruje Sekretarz, a Referatem Finansowym Skarbnik.
  3. Urzędem Stanu Cywilnego kieruje Kierownik przy pomocy swojego Zastępcy.
  4. Pionem Ochrony kieruje Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych.
  § 22. 1. Zakresy czynności Kierowników Referatów, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz samodzielnych stanowisk pracy opracowuje Sekretarz, a zatwierdza Wójt.
  2. Szczegółowe zakresy czynności pracowników wydziału opracowuje Kierownik Referatu a zatwierdza Wójt.
  3. Pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem przyjęcie powierzonego zakresu czynności, który podlega włączeniu do akt osobowych pracownika.

  IV. ZADANIA WSPÓŁNE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH


  § 23. Do wspólnych zadań referatów należy w szczególności:
  1) posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie: prawa samorządowego, postępowania administracyjnego, przepisów gminnych oraz bieżąca ich aktualizacja;
  2) przygotowywanie projektów aktów prawnych i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady, jej komisji oraz Wójta;
  3) współdziałanie ze Skarbnikiem przy organizowaniu projektu budżetu Gminy;
  4) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych;
  5) przygotowywanie projektów umów i porozumień;
  6) opracowywanie na potrzeby Wójta, oraz w celu przedstawienia Radzie, jej komisjom oraz innym organom administracji rządowej sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań;
  7) przygotowywanie informacji w zakresie prowadzonych spraw celem ich zamieszczenia w BIP oraz udostępnianie informacji publicznej na wniosek lub poprzez wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.);
  8) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski komisji, interpelacje radnych oraz wystąpienia posłów i senatorów;
  9) rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli według właściwości;
  10) prowadzenie postępowania administracyjnego indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
  11) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt;
  12) przestrzeganie procedury dotyczącej wewnętrznego obiegu akt;
  13) należyte ewidencjonowanie i przechowywanie akt, zbiorów zarządzeń i rejestrów;
  14) wykonywanie zadań wynikających z przepisów dotyczących statystyki państwowej;
  15) prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych;
  16) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych.

  V. SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY


  § 24. l. Do zadań Referatu Organizacyjnego należą sprawy organizacji i funkcjonowania Urzędu, opracowywania projektów Statutu Gminy, obsługi Wójta, spraw pracowniczych, zapewnienia Radzie i referatom materialno-technicznych warunków pracy, obsługi prawnej, spraw obywatelskich, a w szczególności:
  1) w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu:
  a) prowadzenie sekretariatu Wójta;
  b) przyjmowanie, rozdzielanie i wysyłanie korespondencji i prowadzenie jej ewidencji,
  c) prowadzenie korespondencji okolicznościowej;
  d) prowadzenie kancelarii Urzędu i powielarni;
  e) przygotowywanie aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu;
  f) prowadzenie spraw związanych z udzielanymi upoważnieniami i pełnomocnictwami tj: ewidencja i bieżąca ich aktualizacja;
  g) prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta oraz kierownika urzędu;
  h) prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego;
  i) prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia;
  j) prowadzenie spraw dotyczących upoważnień udzielanych przez Wójta do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
  k) wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem zasad instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej
  i rzeczowego wykazu akt;
  l) prowadzenie ewidencji porozumień zawieranych przez Wójta z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego;
  m) nadzorowanie przestrzegania w Urzędzie przepisów KPA;
  n) prowadzenie archiwum zakładowego;
  o) nadzór nad stanem bhp i ppoż, oraz prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy;
  p) prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją Urzędu;
  q) udostępnianie informacji publicznej i dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych, oraz prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy;
  2) w zakresie spraw kadrowych i bhp:
  a) wykonywanie czynności związanych z naborem i zatrudnianiem pracowników;
  b) prowadzenie spraw związanych z organizacją robót publicznych i prac interwencyjnych;
  c) organizacja stażów pracowniczych, praktyk studenckich i uczniowskich w Urzędzie;
  d) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem pracy dla osób skazanych przez sądy w celu wykonywania pracy na cele społeczne;
  e) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych;
  f) prowadzenie spraw związanych z oceną pracowników;
  g) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie;
  h) planowanie i koordynacja szkoleń i kształcenia pracowników;
  i) prowadzenie dokumentacji bhp i p.poż;
  j) dokumentowanie ryzyka zawodowego;
  k) przeprowadzanie wstępnych szkoleń z zakresu bhp i p.poż;
  l) sporządzanie analiz z zakresu przestrzegania przepisów bhp i p.poż;
  m) prowadzenie spraw związanych z funduszem świadczeń socjalnych;
  3) w zakresie zapewnienia Radzie i referatom materialno-technicznych warunków pracy:
  a) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym;
  b) gospodarowanie środkami rzeczowymi, drukami i formularzami;
  c) zamawianie, rozprowadzanie i ewidencjonowanie stempli i pieczęci;
  d) prenumerata prasy;
  e) organizacja łączności telefonicznej;
  f) prowadzenie spraw zwiazanych z naprawą i konserwacją sprzętu, oraz urządzeń biurowych stanowiących wyposażenie Urzędu;
  g) zabezpieczanie mienia Urzędu;
  4) z zakresu obsługi organów gminy i jednostek pomocniczych:
  a) ewidencja uchwał i innych aktów Rady oraz przekazywanie uchwał organom nadzoru i do publikacji w formie papierowej i elektronicznej;
  b) ewidencja uchwał i innych aktów Rady oraz wniosków komisji;
  c) ewidencja interpelacji, zapytań i wniosków radnych;
  d) przekazywanie uchwał Rady, wniosków Komisji i interpelacji radnych do realizacji odpowiednim komórkom organizacyjnym bądź samodzielnym stanowiskom pracy;
  e) wykonywanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady kierowanie pracami Rady Gminy;
  f) przygotowywanie dokumentacji dla wypłaty diet radnym i sołtysom;
  g) koordynowanie wykonywania zadań wynikających z aktów prawnych Wójta;
  h) wykonywanie zadań związanych z organizacją wyborów i referendów;
  i) wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników sądowych;
  j) pomoc w przygotowaniu zebrań wiejskich;
  k) organizacja wyborów do jednostek pomocniczych gminy;
  5) z zakresu oświaty, kultury, sportu i turystyki:
  a) prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Gminę funkcji organu prowadzącego publiczne przedszkola , szkoły podstawowe i gimnazja;
  b) prowadzenie spraw zwiazanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych przedszkoli, szkół, gimnazjów;
  c) prowadzenie spraw związanych z ewidencją niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół;
  d) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji niepublicznym przedszkolom oraz niepubnlicznym szkołom;
  e) prowadzenie kontroli wykonania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów i młodzież szkół gminnych;
  f) wykonywanie zadań zwiazanych z Systemem Informacji Oświatowych;
  g) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy;
  h) współpraca ze środowiskami lokalnymi w zakresie kultury;
  i) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki;
  j) nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej uczniowskich klubów sportowych;
  k) prowadzenie na bieżąco ewidencji wszystkich klubów i stowarzyszeń sportowych działających na terenie gminy;
  3. Dodatkowo Referat Organizacyjny prowadzi sprawy:
  1) wojskowe, obronne i obrony cywilnej, w tym:
  a) planowanie i nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności;
  b) prowadzenie szkoleń obronnych;
  c) współpraca ze Starostwem Powiatowym w Bielsku Podlaskim w zakresie wykonywania zadań związanych z przygotowaniem publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;
  2) związane z funkcjonowaniem gminnych jednostek OSP;
  3) na czas kryzysu i wojny:
  a) organizacja przedsięwzięć związanych z utrzymaniem kontaktów odpowiednimi służbami wojskowymi i obrony cywilnej;
  b) przekazywanie informacji o sytuacjach kryzysowych w gminie do lokalnych mediów;
  c) organizacja zabezpieczenia przeciwpożarowego stosownie do obowiązujących wymogów we współdziałaniu Gminnym Centrum Reagowania Kryzysowego;
  d) administrowanie budynkiem urzędu, zabezpieczenie lokali biurowych;
  e) ewakuacja urzędu do zapasowego miejsca oraz zabezpieczenie pozostawionego budynku urzędu;
  f) udział i zabezpieczenie planowej i doraźnej ewakuacji ludności;
  g) odtwarzanie ewidencji ludności, w tym ewidencji dla potrzeb sił zbrojnych;
  h) udział w opracowaniu raportu końcowego, karty zdarzenia i planu odbudowy;
  4) związane z promocją Gminy;
  5) w zakresie ochrony zdrowia;
  6) związane z prowadzeniem kroniki gminnej;
  7) wyborów ławników sądowych;
  4. Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu Or.
  § 25. l. Do zadań Referatu Finansowego należą sprawy budżetu i finansów gminy,
  a w szczególności:
  1) przygotowywanie materiałów do opracowania projektu budżetu Gminy;
  2) wykonywanie budżetu i nadzór nad jego realizacją w tym:
  a) opracowanie układu wykonawczego budżetu wraz z planami finansowymi jednostek i zakładów budżetowych i przedłożenie do zatwierdzenia Wójtowi;
  b) przyjmowanie wniosków w sprawie zmian w budżecie Gminy i planach finansowych;
  c) sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy;
  d) sporządzanie sprawozdań zbiorczych z wykonania budżetu i informacji z realizacji zadań dla potrzeb Rady i Wójta;
  e) bieżące przekazywanie informacji o dokonanych zmianach w budżecie jednostkom i zakładom budżetowym;
  3) opracowanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków;
  4) prowadzenie rachunkowości Urzędu według zakładowego planu kont;
  5) prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy według odrębnego zakładowego planu kont;
  6) sporządzanie jednostkowej i zbiorczej sprawozdawczości budżetowej Gminy w terminach określonych przepisami prawa;
  7) ewidencja wartości majątku urzędu;
  8) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz rozliczeń niematerialnych;
  9) prowadzenie obsługi kasowej urzędu;
  10) realizowanie wydatków osobowych Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych o ile statuty lub regulaminy tych jednostek tak stanowią;
  11) naliczanie i rozliczanie należności z tyt. wynagrodzeń ze stosunku pracy, umów zleceń, umów o dzieło, zasiłków ZUS oraz innych należnych świadczeń lub ekwiwalentów, w tym rozliczeń z tytułu podatku od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Fundusz Pracy, PFRON;
  12) prowadzenie ewidencji dla potrzeb VAT, w tym ewidencji faktur VAT oraz wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług;
  13) dokonywanie naliczeń diet radnym i sołtysom;
  14) obsługa finansowa programów współfinansowanych ze środków pomocowych oraz Unii Europejskiej;
  15) opracowywanie analiz zdolności kredytowej;
  16) przeprowadzanie zamówień publicznych na usługi bankowe budżetu gminy i jednostek organizacyjnych , zaciągnięcie kredytów;
  17) obsługa kredytów i pożyczek;
  18) sporządzanie zbiorczych bilansów jednostek i zakładów budżetowych;
  19) sporządzanie bilansu budżetu Gminy;
  20) z zakresu podatków i opłat lokalnych:
  a) prowadzenie wymiaru podatków i opłat lokalnych na podstawie ustaw i uchwał Rady Gminy;
  b) prowadzenie kart gospodarczych;
  c) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem ulg inwestycyjnych;
  d) prowadzenie ewidencji księgowej należnych i pobranych podatków, opłat oraz niepodatkowych należności pieniężnych;
  e) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu;
  f) prowadzenie nadzoru i kontroli w zakresie powszechności opodatkowania;
  g) analiza zaległości podatkowych;
  h) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych;
  i) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych;
  j) rozliczanie inkasentów podatków i opłat naliczanie prowizji za inkaso;
  k) wydawanie zaświadczeń zgodnie z ordynacją podatkową oraz zaświadczeń w sprawach do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej na podstawie ewidencji księgowej;
  l) załatwianie wniosków przedsiębiorców w sprawie ulg podatkowych zgodnie z ustawą o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, wydanych na jej podstawie rozporządzeń oraz na podstawie programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców;
  21) prowadzenie postępowań w sprawach zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
  22) realizacja zadań operacyjnych na czas kryzysu i wojny;
  2. Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu Fn.
  § 26. 1. Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa należy w szczególności:
  1) w zakresie inwestycji gminnych:
  a) opracowanie studiów, analiz oraz projektów założeń planów rozwoju Gminy;
  b) opracowywanie wieloletnich rocznych planów inwestycyjnych Gminy;
  c) zabezpieczenie niezbędnej dokumentacji prawnej i technicznej dla planowanych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy;
  d) dokonywanie kalkulacji kosztów dla planowanych robót inwestycyjnych;
  e) uzgadnianie zamierzeń inwestycyjnych ze Skarbnikiem;
  f) opiniowanie podziałów terenów przeznaczonych pod budownictwo;
  g) uzgadnianie z właściwymi organami wskazań lokalizacyjnych inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i ludzi;
  h) przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na projektowane inwestycje, przygotowywanie zleceń i umów do podpisu oraz kontrola faktur
  i przyjmowanie dokumentacji;
  i) zapewnienie nadzoru inwestycyjnego nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi;
  j) przygotowywanie niezbędnych dokumentów umożliwiających występowanie o środki finansowe poza środkami budżetowymi Gminy;
  k) organizowanie odbioru robót i przekazywanie obiektów do eksploatacji;
  l) dokonywanie końcowego rozliczenia inwestycji, w tym również inwestycji wykonywanych z udziałem mieszkańców;
  m) prowadzenie statystyki, sprawozdawczości i realizacji inwestycji;
  n) zapewnienie nadzoru nad robotami remontowymi;
  o) prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych;
  p) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulic i placów;
  q) przygotowywanie dokumentacji do wydania decyzji i projektu decyzji w sprawie opłaty adiacenckiej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem - z udziałem środków finansowych Gminy - urządzeń infrastruktury technicznej;
  2) z zakresu zagospodarowania przestrzennego:
  a) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i zatwierdzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
  b) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i zatwierdzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy;
  c) prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  d) przeprowadzanie analizy skutków uchwalenia i zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  e) sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  f) przygotowanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  3) w zakresie spraw związanych z gospodarką komunalną:
  a) opracowanie projektów uchwał Rady związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Gminy;
  b) nadzór nad sprawowaniem zarządu lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy;
  c) prowadzenie spraw związanych z najmem komunalnych lokali mieszkaniowych, socjalnych i zamiennych;
  d) tworzenie zasobu lokali socjalnych;
  e) opracowywanie propozycji wysokości stawki czynszowej za najem lokali mieszkalnych i socjalnych;
  f) sporządzanie umów najmu i dzierżawy lokali komunalnych;
  g) wykonywanie zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych;
  h) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za wodę i ścieki;
  i) współpraca z zarządcami dróg powiatowych i wojewódzkich położonych na terenie Gminy;
  4) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  5) prowadzenie spraw zwiazanych z nabywaniem nieruchomości w celu tworzenia gminnych zasobów nieruchomości poprzez wykup nieruchomości, komunalizację, darowizny, korzystanie z prawa pierwokupu;
  6) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem, organizacją i przeprowadzaniem przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy;
  7) prowadzenie spraw związanych z bezprzetargowym obrotem nieruchomościami będącymi własnością Gminy, a także oddawaniem ich w trwały zarząd, użytkowanie, użyczenie;
  8) przygotowywanie dokumentów oraz wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości na terenie gminy;
  9) oddawanie w dzierżawę gruntów rolnych i ustalanie opłat z tego tytułu;
  10) wnioskowanie o wyłączenie z produkcji rolniczej gminnych gruntów rolnych;
  11) prowadzenie postępowań w spawie wystąpienia klęsk żywiołowych w rolnictwie;
  12) prowadzenie spraw zwiazanych z nadawaniem nazw placów i ulic;
  13) numeracja porządkowa nieruchomości;
  14) w zakresie działalności gospodarczej:
  a) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej;
  b) prowadzenie spraw dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
  c) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących usytuowania miejsc i warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
  d) kontrola placówek gastronomicznych i handlowych w zakresie przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi;
  e) współudział w ustaleniu godzin pracy placówek handlowych;
  f) nadzór nad targowiskami i targami;
  15) prowadzenie spraw związanych z infrastrukturą techniczną, w szczególności dotyczących:
  a) bieżącego utrzymania, remontów, ochrony i organizacji ruchu drogowego, pasów drogowych dróg gminnych;
  b) bieżącego utrzymania obiektów drogowych;
  c) eksploatacji oświetlenia drogowego;
  d) bieżącego utrzymania zieleni gminnej;
  16) prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, a w szczególności:
  a) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej i ochrony przed zanieczyszczeniami oraz wykonywania w tym zakresie kontroli i monitoringu;
  b) podejmowanie działań administracyjnych i organizacyjno - technicznych celem likwidacji zagrożeń dla środowiska, a w szczególności dotyczących nielegalnych dzikich wysypisk śmieci i odpadów i nieprawidłowości w odprowadzaniu ścieków;
  c) wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów, ustalanie opłat z tego tytułu, naliczanie kar za usuwanie drzew bez zezwolenia;
  d) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem zezwoleń na świadczenie usług w zakresie usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
  e) inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska;
  f) przygotowywanie dokumentacji do wydania decyzji i projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  g) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
  h) popularyzacja ochrony przyrody i nadzór nad zabytkami przyrody;
  i) realizacja zadań gminnych wynikających z przepisów prawa górniczego i geologicznego oraz ustawy o odpadach., o utrzymaniu czystości w gminie;
  j) udział w pracach zespołów, komitetów w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska;
  17) prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt;
  18) współpraca z organizacjami pozarządowymi i organizacjami pożytku publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  19) prowadzenie postępowań w sprawach zawiadomień o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej u zwierzęcia;
  20) realizacja zadań przewidzianych w planach gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
  21) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wydania opinii w sprawach:
  a) rocznych planów łowieckich ustalonych dla dzierżawców obwodów;
  b) oddawania w dzierżawę obwodów łowieckich;
  22) prowadzenie spraw zwiazanych z opieką nad cmentarzami;
  23) realizacja następujących zadań na czas kryzysu i wojny :
  a) utrzymanie współpracy z Zakładem Usług Komunalnych w Wyszkach w zakresie ochrony urządzeń zbiorowego i awaryjnego zaopatrzenia w wodę przed skażeniami i zakażeniami;
  b) organizacja przedsięwzięć zapewniających ochronę środowiska przed skażeniami zakażeniami w współdziałaniu z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego;
  c) koordynacja zadań dotyczących budowy nowych i odbudowy zniszczonych obiektów ochronnych, urządzeń komunalnych;
  d) realizacja całokształtu prac planistycznych związanych z lokalizacją i modernizacją istniejących budowli ochronnych a także adaptacją urządzeń komunalnych na punkty zabiegów sanitarnych i specjalnych;
  e) udział w opracowaniu raportu końcowego i planu odbudowy.
  2. Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu GKB.
  § 27. 1. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności :
  1) sporządzanie aktów stanu cywilnego, odpisów i zaświadczeń z aktów stanu cywilnego;
  2) aktualizacja aktów stanu cywilnego;
  3) celebrowanie uroczystości ślubnych i jubileuszowych z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego;
  4) prowadzenie spraw wynikających z kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego opiekuńczego, ustawy prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imion i nazwisk;
  5) prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego;
  6) przyjmowanie oświadczeń o:
  a) wstąpieniu w wiązek małżeński;
  b) braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego;
  c) wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa;
  d) uznaniu dziecka;
  e) nadaniu dziecku nazwiska męża matki;
  f) wskazanie kandydata na opiekuna prawnego;
  7) realizacja następujących zadań na czas kryzysu i wojny :
  a) zabezpieczenie akt stanu cywilnego przed zniszczeniem oraz przygotowanie ich do ewakuacji w sytuacji wojny lub kryzysu;
  b) prowadzenie rejestru osób poległych w wyniku działań wojennych, udział w ich identyfikacji;
  c) prowadzenie akt zgonów cudzoziemców i związanej z tym dokumentacji;
  d) umiejscawianie i odtwarzanie akt stanu cywilnego;
  8) w zakresie spraw obywatelskich:
  a) prowadzenie ewidencji ludności oraz wykonywanie zadań dotyczących tworzenia banku danych w ramach Rządowego Centrum Informatycznego PESEL;
  b) prowadzenie postępowań wyjaśniających i kontrolnych z zakresu obowiązku meldunkowego;
  c) wydawanie dokumentów tożsamości i prowadzenie ewidencji w tym zakresie;
  d) sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu;
  e) prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisów wyborców dla potrzeb wyborów;
  f) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem zbiórek publicznych i zgromadzeń.
  2. Urząd Stanu Cywilnego przy znakowaniu spraw używa symbolu USC.
  § 28. Do zadań Pionu Ochrony należy w szczególności:
  1) organizowanie ochrony informacji niejawnych;
  2) klasyfikowanie informacji niejawnych;
  3) udostępnianie informacji niejawnych;
  4) organizowanie szkolenia na temat ochrony informacji niejawnych;
  5) ochrona informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych;
  6) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających przed wydaniem poświadczeń bezpieczeństwa do klauzuli 'Zastrzeżone' i 'Poufne';
  7) ewidencjonowanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych uzyskiwanych w związku z prowadzonym postępowaniem o ustalenie rękojmi zachowania tajemnicy w zakresie określonym w ankiecie bezpieczeństwa osobowego;
  8) organizowanie kontroli przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych w Urzędzie;
  9) opracowywanie i opiniowanie planów postępowania z informacjami niejawnymi w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;
  10) organizowanie systemu kontroli dostępu do obiektów i poszczególnych stref bezpieczeństwa oraz nadzorowanie przechowywania i wykorzystywania kluczy i kodów do zamków szyfrowych;
  11) monitorowanie pomieszczeń objętych specjalną strefą bezpieczeństwa.
  § 29. 1. Pion Ochrony tworzą:
  1) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych,
  2) Administrator Systemów Informatycznych,
  3) Kierownik Kancelarii Tajnej,
  4) Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.
  2. Zadania osób, o których mowa w ust. 1 określają zarządzenia o ich powołaniu.
  § 30. Szczegółowe zasady funkcjonowania Pionu Ochrony określa Regulamin Pionu Ochrony nadany odrębnym zarządzeniem Wójta.
  § 31. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych, powstałych między komórkami organizacyjnymi urzędu, należy do wyłącznej kompetencji Wójta.
  § 32. Szczegółowe kompetencje i odpowiedzialność pracowników komórek organizacyjnych Urzędu określają zakresy czynności, stosownie do zajmowanego stanowiska.

  VI. PODSTAWOWE ZASADY OPRACOWYWANIA PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH WYDAWANYCH PRZEZ RADĘ I WÓJTA


  § 33. Projekty uchwał powinny być opracowane w sposób kompleksowy, pozwalający na wszechstronną analizę zagadnień, ich ocenę, oraz ustalenie właściwych kierunków i środków dalszego działania.
  § 34. Przy sporządzaniu projektów aktów prawnych należy przestrzegać następujących zasad:
  1) akt prawny nie może zawierać postanowień wykraczających poza granice upoważnienia ustawowego, a także wkraczać w sferę spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów;
  2) układ aktu prawnego powinien być przejrzysty;
  3) redakcja aktu powinna być jasna i zwięzła;
  4) dla oznaczenia jednakowych pojęć należy używać tych samych określeń, identycznych z przyjętymi w obowiązującym ustawodawstwie;
  5) język aktu prawnego powinien być powszechnie zrozumiały, odpowiadający zasadom poprawności i czystości języka polskiego oraz obowiązującej pisowni.
  § 35. l. Projekt aktu prawnego przed wniesieniem pod obrady powinien być uzgodniony:
  1) z Sekretarzem, jeżeli dotyczy spraw organizacyjnych;
  2) ze Skarbnikiem, jeżeli dotyczy zadań budżetowych lub ma spowodować inne skutki finansowe;
  3) innymi jednostkami organizacyjnymi, jeżeli nakłada na nie nowe zadania lub obowiązki;
  4) z radcą prawnym pod względem formalno-prawnym i redakcyjnym.
  2. Po dokonaniu uzgodnień i uzyskaniu opinii prawnej projekty aktów prawnych przedkładane są Wójtowi.

  VII. TRYB PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA INDYWIDUALNYCH SPRAW OWYWATELI ORAZ SKARG I WNIOSKÓW


  § 36. l. Kierownicy referatów wnioskują o upoważnienie pracowników do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
  2. Upoważnienie może być cofnięte przez Wójta poprzez doręczenie imiennego pisemnego zawiadomienia pracownikowi, którego to dotyczy.
  § 37. Przy załatwianiu spraw pracownicy nie prowadzą korespondencji międzyreferatowej.
  § 38. 1. Wójt przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 1200 - 1600. Jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy, obywatele są przyjmowani w następnym dniu roboczym.
  2. W miarę potrzeb Wójt może upoważnić Sekretarza i Skarbnika do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków.
  § 39. Skargi i wnioski wpływające do Urzędu w formie pisemnej i faksem są ewidencjonowane w rejestrze skarg i wniosków.
  § 40. 1. Rozpatrywanie i merytoryczne załatwianie skarg i wniosków należy do pracowników Urzędu właściwych ze względu na przedmiot sprawy.
  § 41. Skargi i wnioski dotyczące Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych rozpatruje Rada, według zasad ustalonych w Statucie Gminy.
  § 42. 1. Załatwienie skarg i wniosków winno polegać na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstawania oraz zawiadomieniu w sposób wyczerpujący skarżącego (zgłaszającego wniosek) o sposobie załatwienia.
  2. Skargi i wnioski, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty wpływu.
  3. Pozostałe skargi i wnioski wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania dokumentacji powinny być rozpatrzone i załatwione najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania skargi lub wniosku.
  § 43. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie koordynuje Referat Organizacyjny.
  § 44. Odpowiedzi na skargi dotyczące pracy Urzędu podpisuje Wójt

  VIII. ORGANIZACJA I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ


  § 45. Kontrola ma na celu zapewnienie Wójtowi informacji umożliwiających sprawne kierowanie Urzędem.
  § 46. 1. System kontroli w Urzędzie obejmuje kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną.
  2. Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie wykonują:
  1) Referat Organizacyjny w zakresie:
  a) przestrzegania KPA i instrukcji kancelaryjnej,
  b) przestrzegania dyscypliny pracy,
  c) przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej,
  d) terminowości załatwiania skarg i wniosków.
  2) Referat Finansowy w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi.
  3. Kontrolę przeprowadza się w celu:
  1) zebrania informacji niezbędnej Wójtowi,
  2) zbadania skarg i wniosków,
  3) sprawdzenie rzetelności udzielanych informacji i wyjaśnień.
  § 47. 1. Czynności kontrolne powinny być połączone z instruktażem.
  2. Instruktaż powinien polegać na udzielaniu osobom kontrolowanym wyjaśnień i wskazówek w zakresie sposobu załatwiania spraw, prowadzenia dokumentacji oraz stosowania przepisów prawa.
  § 48. Kontrolę zewnętrzną wykonują w zakresie przyznanych im pełnomocnictw:
  1) przedstawiciele administracji rządowej w ramach zadań zleconych Gminie poprzez odrębne ustawy,
  2) Skarbnik lub upoważniona przez niego osoba, w stosunku do jednostek nadzorowanych w zakresie:
  a) wykonywania budżetu i planu finansowego,
  b) zadań zleconych Gminy.

  IX. ZASADY PODPISYWANIA PISM


  § 49. 1. Do podpisu Wójta zastrzegane są:
  1) pisma w sprawach należących do jego właściwości, stosownie do ustalonego podziału zadań;
  2) pisma w sprawach należących do Wójta na podstawie Regulaminu;
  3) odpowiedzi na wystąpienia Regionalnej Izby Obrachunkowej, Najwyższej Izby Kontroli i Prokuratury;
  4) decyzje o nawiązaniu i rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem Urzędu;
  5) pisma w sprawach każdorazowo zastrzeżonych przez Wójta do jego podpisu;
  6) korespondencji kierowanej do instytucji państwowych szczebla centralnego.
  § 50. Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań, nie zastrzeżone do podpisu Wójta, oraz decyzje zgonie z zakresem upoważnienia udzielonego przez Wójta.
  § 51. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego podpisuje pisma pozostające w zakresie jego zadań.
  § 52. Kierownicy referatów podpisują:
  1) pisma związane z zakresem działania referatów , nie zastrzeżone do podpisu Wójta;
  2) decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach, do załatwienia których zostali upoważnieni przez Wójta;
  3) pisma z zakresu zadań dla poszczególnych stanowisk.
  § 53. Pracownicy Urzędu w sprawach należących do ich właściwości i działając ramach udzielonych przez Wójta upoważnień, podpisują:
  1) pisma nie zastrzeżone do podpisu Wójta;
  2) decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej i inne pisma wynikające z postępowania administracyjnego, przewidziane w KPA.

  XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


  § 54. W razie zmiany zadań szczegółowych referatów przekazanie akt między stanowiskami następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Protokół przechowuje pracownik przekazujący dokumentację.
  § 55. 1. Zmiany Regulaminu dokonywane są w trybie właściwym dla jego przyjęcia.
  2. Rozszerzenia i zmiany zakresów czynności poszczególnych komórek organizacyjnych wynikające z przepisów wydanych lub obowiązujących po dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu lub też podpisanych w tym czasie porozumień administracyjnych oraz przeniesienia pojedynczych czynności między komórkami organizacyjnymi nie wymagają zmian, o których mowa w ust. 1.
  § 56. Pracownicy Urzędu mają obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania.


  Data wprowadzenia: 2004-06-18 1503
  Data upublicznienia: 2004-06-18
  Art. czytany: 11580 razy

  » Struktura stanowisk - rozmiar: 27350 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<